İCİKLERDE KULLANILAN BAZI  SÖZCÜKLER VE

ANLAMLARI

SÖZCÜK            ANLAMI

-A-

Aa:                       Hayır

Aba:                     Abla

Abdaslık:              Apdeslik

Abdılla:                Abdullah

Abıla :                  Görümce

Acar  :                  Şişman

Acır:                     Acur

Aga:                     Abi

Ağa:                     Gelinin kayını

Ağız:                    Doğum yapan hayvanın ilk sütü

Akadeş:                Arkadaş

Akırebe:               Akraba

Al:                        Gelin duvağı

Alaçık:                  yarım yuvarlak çadır

Alaama:                Ağlama

Alama:                  Kavgada kullanılan taş

Alat   :                  Ahlat

Alık:                     Çamaşır önlüğü

Alma                    Elma

Amat :                  Ahmet

Amıt  :                  Armut

Ana   :                  Anne

Akbakan:              Saf kişi

Andık         :                  Sırtlan

Angare:                 İmece

Apa   :                  Arpa

Ar:                        Hayvan yemliği

Ark:                      Sulamada su yolu

Asya:                    Asiye

Aş:                       Yemek

Aşa    :                  Ayşe

Aşam :                  Akşam

Avlaa:                   Tarla çevresine dizili ağaç dalları

Azzat:                   Küçük palamut ağacı

-B-

Babıç :                  Ayakkabı

Bacca          :                  Bahçe

Badılcan:              Patlıcan

Balambırt:             Palamut

Balı:                     Pahalı, iple bağlama

Balle:                    Balya

Bamak:                 Parmak

Bar    :                  Bahar

Bazlambeç:           Bazlama ekmeği

Begir  :                  Beygir

Bırçak:                Burçak

Biberenarı:            Nispeten

Biz:                       Ağaç saplı çivi

Bocca:                  Bohça

Bostan:                  Kavun karpuz tarlası     

Boyunduruk:         Öküzleri sabana bağlama aracı

Böbe :                  Biber

Böğelek:               Sığırları koşuşturan bir çeşit sinek

Bön:                     Bugün

Böyük:                  Büyük

Buyde:                  Buğday

Buynuz:                Boynuz

-C-

Camı:                   Cami

Cıba  :                  Çocuk                 

Cıbık:                            Çubuk

Cimiri:                  Cimri

Cingen:                 Çingene

Civci  :                  Civciv

Cizme:                  Çizme

Cumaşamı:           Perşembe

-Ç-

Çabık:                  Çabuk

Çadak:                  Çardak

Çağıl:                   Taş yığını

Çaltı:                    Bir çeşit dikenli ağaç

Çameşir:               Çamaşır

Çanak:                  Tabak

Çandırma:             Jandarma

Çapıt:                            Bez parçası

Çaşamba:              Çarşamba

Çebiş:                   Bir yaşındaki oğlak

Çeçi:                   Çerçi

Çekirgek:              Çekirdek

Çemkirme:            Kavgaya tahrik etme

Çente:                   Çanta

Çeşni:                   Sulamasız bahçe, bostan

Çetmi:                   Gözü açık

Çılk:                     Bozuk yumurta

Çına:                    Çınar

Çırpı:                   Kesilmiş ince ağaç dalı

Çilbir:          Yular zinciri

Çoba:                   Çorba

Çobansalık:          Satılan maldan çoban hakkı

Çömnek:               Çömlek

Çul:                      Kıl kilim

-D-

Dabanca:               Tabanca

Daklı:                    Tatlı

Dalık:                    Dişi köpeğin eşleşme zamanı

Davıl :                  Davul

Davşan:                Tavşan

Dede  :                   Büyükbaba

Deeze :                  Teyze

Deke  :                  Teke

Dekedombalak:     Takla atmak        

Demen:                 Değirmen

Des    :                  Ders 

Dereye konma:  Çamaşır yıkama

Dığan:                  Tava

Dıydıy:                 Sivrisinek

Dirgen:                  Çatala benzer harman aracı

Domata:                Domates

Durna :                  Turna

Dümbelek:            Darbuka

Düven:                  Döğen

Düvlek:                 Kavun

Düvün:                  Düğün

-E-

Ebe    :                  Babaanne veya anneanne

Efe:                      Seymen, gelinin kayını

Efebaşı::               Düğünde seymenlerin yöneticisi

Ekek:                    Erkek

Elbakıç:                Körebe oyunu

Ellik:                      Orak biçmede parmak koruyucu

Emmi:                   Amca

Engasdan              :Şakacıktan, mahsustan

Erek:                     Hayvanların güneşten korunma yeri

Erelti:                    Güvensiz yapılan iş

Eren:                     Ölü evinde topluca yenen akşam yemeği

Eriç:                     Kalın yün çorap ipi

Erilce:                   Eşeklere zarar veren bir çeşit sinek    

Esger :                  Asker

Eşi gulak:              Kuzu kulağı

Eşi:                       Ekşi

Eşşek :                  Eşek

Eviçerek:               Ailecek

Eyef :                    Sabanı boyunduruğa bağlama aracı   

Eynal:                    Baş orakçı                    

Ezen  :                  Ezan

Ezi:                       Köşe

-F-

Fâdîma:                Fadime

Fara:                     Fare

Farık:                   Faruk

Fari:                      Fahri

Fasille :                  Fasulye               

Fayıt  :                  Faik

Fişferme:              Tahrik etme

-G-

Gabak:                  Kabak

Gabeç:                  Dalları kesilmiş ağaç

Gaçak:                  Kaçak

Gadeş:                  Kız sadıcı

Gaga  :                  Karga

Gaggaz:                Kahkaha ile gülen

Galbır:                  Kalbur

Galle:                    Sincap

Gama:                   Kama

Gan:                     Kan

Gar    :                  Kar

Garakelte:             Kertenkele

Garışdırgeç:                   Fırında ateş karıştırıcı

Gart:                     Yaşlı koç, yaşlı teke

Gartal :                  Kartal

Gat:                      Doldur

Gatme:                  Katmer

Gavanaz:               Küçük testi

Gavak:                  Kavak

Gaval :                  Kaval

Gavın          :                  Kavun

Gayva:                  Kahve

Gazan:                  Kazan

Gazık:                  Kazık

Ge     :                  Gel

Gebe:                   Hamile

Geçi  :                  Keçi

Gelcir:                  Toprak ayran kabı

Gırnata:                Kılarnet

Gız:                      Kız

Gire:                     Pazar

Giretesi:                Pazartesi

Goç   :                  Koç

Golan:                  Eşek kuşağı

Gomşu                 Komşu

Gossak:                Dişi koyunların eşleşme zamanı

Gov:                     Dedikodu

Govetli:                 Kuvvetli

Goyun:                 Koyun

Göbelek:               Soğan erkeği

Göcen:                 Tavşan yavrusu, son orakçı

Gönek:                 Uzun kaput atlet

Göveri:                 Bahçe, bostan

Göze:                   Çok seyrek kalbur

Gulak:                   Kulak

Gumru:                 Kumru

Gurk:                    Kuluçka tavuk

Gursak:                 Mide

Gurt   :                  Kurt

Gusülâne:              Banyo

Guzu :                  Kuzu

Gürdük:                Dişi kedilelerin eşleşme zamanı

Güvey:                  Damat

-H-

Haba:                    Haber

Hacana:                Aracı kadın

Hacca         :                  Hatice

Halal:                    Helâl

Haman:                 Harman

Haranı:                 Tencere

Hataa:                   Döşenmiş odun yığını

Hayrat:                           Hayır için ayrılan

He:                       Evet  

Henteri:                 Gömlek

Hinci:                    Şimdi

Hirtmak:                Kelek

-I-

Ibırık:                            İbrik

Ilaf     :                  Yulaf

Ildız:                     Yıldız

Irado :                  Radyo

Irak:                      Uzak

Iscak:                   Sıcak

Istıyka:                 Sıdıka

Iva     :                  Baba

-İ-

İbiram:                  İbrahim

İleyen:                   Leğen

İneşbe:                  Reçber

İrcep:                    Recep

İremizi:                 Remzi

İsmel :                  İsmail

İntizar:                  Beddua      

İstirpe:                  Kiprit

İzinneme:              Resmi nikah

-K-

Kaltak:                  Orospu

Kapız :                  Karpuz

Kara küllük: Harman kalıntısı

Katık:                   Çökelek

Keç:                     Armut çöpü

Kele:                     Boğa

Kepet:                   Kapat

Kesik:                   Köye  yakın tarla

Kezek:                   Köy sığırlarının toplanarak sırayla güdülmesi

Kirkit:          Halı ve kilim dokuma aleti

Kirman:                 İp eğirme aleti(Kirmen)

Kes:                      Çok kalın saman

Körkuş:                Serçe

Kösnük:                Dişi eşeklerin eşleşme zamanı

Köstek:                 Hayvanların ön ayaklarını bağlama

Küççük:                Küçük

Kür:                      Böğürtlen

-L-

Lele:                     Lale

Lelek :                  Leylek

Len                      Kadının kocasına hitabı

Lüle:                     Sigara ağızlığı

-M-

Malama:                Dövenle sürülmüş harman

Manta:                  Mantar

Marıl :                  Marul

Mediven:               Merdiven

Memet:                 Mehmet

Meram:                 Meryem

Mevlit:                  Mevlüt

Mındar:                Kesilmeden ölen hayvan(eti yenmeyen)       

Mısdava:              Mustafa

Mısdavali:             Mustafa ali

Mısır :                  Hindi

Mısmıl:                 Eti yenen hayvan

Minara:                 Minare

Mommer:              Muammer

Mommet:              Muhammet

Muşmula:              Döngel

Mücüde:               Müjde

Mürdük:                Bir çeşit mercimek

-N-

Nacak:                  Balta

Narasın:                Yok

Neceti:                  Necati

Nenni:                   Ninni

Neslan:                 Neslihan

Nezif  :                  Nazif

Noot  :                  Nohut

Nori   :                  Nuri

Norya          :                  Nuriye

Nozul :                  Övendere ucundaki çivi

Nur:                      Lor

Nurla :                  Nurullah

-O-

Oğulmak:              Ağlarken sesi kısılma

Okarı:                   Yukarı

Olak  :                  Oğlak

Olan:                    Oğlan

Olduruk:               Toplu haldeki küçük çam ağaçları

Orak:                    Ekin biçme aracı

Oran:                    Orhan

Oyuk:                   Bostan korkuluğu

-Ö-

Öküzarabası:         Kağnı

Ölen  :                  Öğlen

Öngüsügün           :Önceki gün

Öretmen:               Öğretmen

Örük                     :At ve eşek bağlama bağlama zinciri

Öveç:                   Üç yaşındaki koç, teke

Övek:                   Üveyk

Övendere:             Öküzler için ucu çivili değnek

Öz:                       Ev tabanına konulan uzun kalın kalas

Özgee:                  Rüzgâr

-P-

Paçal:                   Palamut tınazı

Palas  :                  Keklik yavrusu

Palas pandır:         Alel acele

Penir:                    Peynir

Pelfan:                  pehlivan

Perese:                  Çörçöp

Pesamat:               Peksimet

Peşembe:              Perşembe

Pıransa:                Pırasa

Pırtı:                     Nişanlı kıza alınan eşya

Pısandere:             Yüklük altı boşluğu

Pısat  :                  Elbise

Piyna:          Pıynar

-R-

Rat:                      Rahat

Rekebet:               Rekabet

Res:                      Rest

-S-

Sabı:                    Sahibi

Sadeç:                  Sadıç

Sadeyağı:              Tereyağı

Saksak:                 Tütündeki yapışkan

Samsak:                Sarımsak

Sandale:                Sandalye

Saneç:                  Ocaklık sıva toprağı

Saveş:                   Savaş

Seme:                   Ağır canlı

Seç    :                  Samandan ayrılmış tahıl

Sefebirlik:             Seferberlik

Semee:                  Semer

Setere:                  Ceket

Sevle :                  Boyunduruk çubuğu

Sevli:                    Selvi

Seyman:                Seymen

Sıvama:                Sulama bostan

Sikke                    :Örük ucundaki yere çakılan kazık

Sonbar:                 Sonbahar

Sovan         :                  Soğan

Söbe  :                  Elips şeklinde olan

Söle:                     Söyle

Söngüç:                Köy fırını süpürme aracı

Söven         :                  Avlaa için kazık

Sövüt:                   Söğüt

Sübek         :                  Mısır koçanı, bebek beşiği şiş borusu

-Ş-

Şeke:                    Şeker

Şemşiye:               Şemsiye

Şer:                      Belâlı

Şerban:                 Şehriban

Şerfali:                  Şerif ali

Şeri:                      Şehri

Şevteli:                  Şeftali

-T-

Tara   :                  Ucu kıvrımlı satır

Tal:                       Palamut ağacı

Tala   :                  Tarla

Tarna :                 Tarhana

Tatmak:                Baş örtüsü, sarık bezi

Tattababıç:           Takunya

Tavık :                  Tavuk

Tavlaa:                  Dağdaki dam

Tekesek:               Dişi keçilerin eşleşme zamanı

Telik:                    Terlik, Fes

Tes:                      Hayvan gübresi    

Teştiman:              Bekçi, korucu

Tınaz:                   Sürülerek yığılmış harman

Tırfan:                  Tırpan

Tırkaz:                  Kapı arkası mandalı

Tille:                     Urgandan eşek özengisi  

Tirki:                    Harman sürmede öküz pislik kabı

Toklu:                   Bir yaşındaki kuzu

Toku:                   Bulgur dövme aracı, çamaşır dövücü

Toom          :                  Tohum

Toruş:                  Köpek adı

Tosbağa:              Kaplumbağa

Tosun(kele):          Boğa

Tozak:                  Çok ince saman

Tuluk:                   Ayran tulumu

-U-

Uçurgeç:               Uçurtma

Urba:                    Elbise

Urkuya:                 Rukiye

Uslu:                     Sakin, terbiyeli

Uyunuk:                Ağır canlı

-Ü-

Ürsüm:                 Gelenek, görenek

Ürüsdem:              Rüstem

Ürya:                    Rüya

Üsen  :                  Hüseyin

Üşek:                    Vaşak

Üşengeç:               İsteksiz

-V-

Va :                      Var

Vakıt:                   Vakit

Vasda:                 Vasıta

Vurma:                 Hurma

-Y-

Yaba altı:              Saman yükleme aracı

Yaba  :                  Harman savurma aracı

Yal:                      Köpek yemeği

Yalak:                   Tavuk su kabı

Yalık:                   Mendil

Yamır:                  Yağmur

Yannız:                 Yalnız

Yaplı:                   Yavuklu, Nişanlı

Yassı :                  Yatsı

Yaşmak:               Beyaz tülbent

Yemiş:                           İncir

Yeni:                     Hafif

Yımırta:                Yumurta

Yimek:                  Yemek

Yosif :                  Yusuf

Yözek:                  Oynak

Yuka:                    Yufka

-Z-

Zağa  :                  Zağar

Zebil:                    Sefalet içinde

Zedeli:                  Kaysı

Zenne:                  Kadın         

Zer :                     Zehir

Zera:                     Zehra

Zıpır:                    Ayı

Zina:                     Babası belirsiz

Zini:                      Sini

Zopa :                   Sopa

Zübbe:                  Kızları rahatsız eden